1. יהי רצון

שבת שלפני ראש חודש היא השבת שבה מתקיימת ׳הכרזת החודש׳ , מונח המקובל בקהילות הספרדים ומקביל למונח ׳שבת מברכים׳ בקהילות האשכנזים . בשבת זו מכריזים על החודש באמירת ׳יהי רצון׳ בנוסח תפילת החודש ו׳מי שעשה נסים׳ , חוץ מחודש תשרי , שאין מכריזים עליו . גם בשבת שלפני ראש חודש אב אין מכריזים על ראש חודש , וסימנך ׳במספר ירחים אל יבא׳ ( איוב ג , ו ) , אומרים רק ׳מי שעשה נסים׳ , ובמקום ׳יהי רצון׳ אומרים ׳מחדש חדשים׳ , שהוא סיום נחמה של הקינה ׳אשחר עדתי׳ . 1 מונח זה מופיע בסידורים הספרדיים דוגמת בית מנוחה , ליוורנו תרצ״א , עמ׳ קצד , או בתיאור ׳שבת שלפני ראש חדש מכריז החזן׳ , דוגמת סידור תפילת החודש , ליוורנו תשי״א , עמ׳ קסה . 2 ראה בסידורים נוסח ספרד או נוסח אשכנז דוגמת תהלת ה׳ , הוצאת קה״ת , ברוקלין , ניו יורק תשנ״ג , עמ׳ צו , ׳ברכת החודש׳ . 3 כבשאר קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ קו סעיף א ; עטרת אפרים , פרק טו , סעיף א ) . הכרזת החודש אינה נזכרת בשלחן ערוך , אבל נזכרת על ידי אחרונים כגון מגן אברהם ( שו״ע או״ח סימן תיז ס״ק א ) . הטעם להכרזת החודש הוא שייזהרו בדברים התלויים בו , כגון איסור תענית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן