2. שבת עשרת הדיברות

שבת עשרת הדיברות היא שבת פרשת יתרו ופרשת ואתחנן . לפני ׳ה׳ מלך׳ נוהגים לשיר את הפיוט ׳שמעו בנים מוסר אב׳ לר׳ יעקב אביחצירא , ואחריו אומרים ׳ה׳ מלך׳ בנעימת הפיוט . להלן חמשת הבתים הראשונים של הפיוט ׳שמעו בנים מוסר אב׳ למתן תורה לר׳ יעקב אביחצירא המפייט את המדרש המתאר את עליית משה לקבל את התורה והוויכוח בינו לבין המלאכים , על פי בבלי שבת פח ע״ב – פט ע״א . שמעו בנים מוסר אב / הקשיבו לדעת בינה כל הרוצה יבוא ישאב / תורה מנחת נכונה לא ידאג ולא ידאב / אין מדה טובה הימנה דבריה דברי טעם / כל מבקש יקרב הלם 5 דרכיה דרכי נעם / כל נתיבותיה שלום יחיד נשגב במעשיו / עת רצה לתת התורה קרא הוא אל בני עשו / ורהב ובני קטורה . 1 שמעו ... בינה : פנייה להכשרת הלב לקבל את התורה , על פי משלי ד , א . . 2 כל ... נכונה : על דרך קידושין סו ע״א : ׳תורה ... מונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד׳ . ישאב : נקט ׳ישאב׳ הקשור למים להתאמת החרוז ובהקשר לדימוי התורה למים על פי מקורות שונים , כמו בבלי תענית ז ע״א ויל״ש ישעיה רמז תפ : ׳נמשלו דברי תורה למים שתה מים מבורך ... ׳ . 3 לא ... ידאב : הזוכה לתורה . אין ... הימנה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן