12. הפטרות מיוחדות

כשחל ראש חודש בשבת אומרים את ההפטרה ׳כה אמר ה׳ כסאי׳ ; כשחל ביום א׳ , אומרים את ההפטרה של השבת ואת הפטרת ׳ויאמר לו יהונתן מחר חודש׳ ; כשחל בשבת וביום ראשון , אומרים את ההפטרה ׳כה אמר ה׳ כסאי׳ ומוסיפים פסוק ראשון מהפטרת ׳ויאמר לו יהונתן מחר חדש׳ ופסוק אחרון ; כשחל ראש חודש בשבת ד׳תלתא דפורענותא׳ , אין אומרים את ההפטרה של ראש חודש אלא את ההפטרה ד׳תלתא דפורענותא׳ , וכשחל ראש חודש בשבת דשבעא דנחמתא , אין אומרים את ההפטרה של ראש חודש אלא את ההפטרה ׳עניה סערה׳ . 107 כמו קהילות אחרות במרוקו ( נהגו העם , עמ׳ כב סעיף יב ; נתיבות המערב , עמ׳ פח סעיף קכד ) . 108 ראה נתיבות המערב , עמ׳ פז סעיף קכג ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 75 סעיף ז . 109 בשם ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית מריסאני . 110 על פי נהגו העם לא היה כל הפסק והציבור לא ענו ׳באמת׳ ( שם , עמ׳ לו סעיף כה ) . 111 ראה נתיבות המערב , עמ׳ צ סעיף קמא ומקורות שם . 112 ראה גם נהגו העם , עמ׳ לו . 113 בקהילות אחרות במרוקו אומרים רק ׳ויאמר לו יהונתן מחר חדש׳ ( נהגו העם , שם , ונתיבות המערב , עמ׳ צא סעיף קמה ) . 114 כך נזכר בנהגו העם ובנתיבות המערב שם . 115 על פי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן