11. ההפטרות

א . הפזמון ׳קדושת שבת כתקנת עזרא׳ המושר לפני המפטיר בערי מרוקו , אין נוהגים לשיר אותו בתאפילאלת . ב . אחרי ברכה ראשונה שלפני ההפטרה נוהגים לחזור על המילה ׳באמת׳ אחרי ׳הנאמרים באמת׳ . ג . אין נוהגים שאחד מברך ברכות ההפטרה ואחד קורא , אלא המברך הוא הקורא . ד . נוהגים שהמפטיר קורא לפני ההפטרה את הפסוק . ׳ואשם דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליס ד ארץ ולאמר לציון עמי אתה׳ ( ישעיה נא , טז ) בטעמי ההפטרה , ואת הפסוק האחרון של ההפטרה קורא כל הקהל , המפטיר חוזר עליו ומיד אחריו אומר את הפסוק ׳גאלנו יהוה צבאות שמו קדוש ישראל׳ ( ישעיה מז , ה ) . את ההפטרה קוראים מתוך חומש ולא מתוך ספר קלף של הפטרות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן