9. תוספות ל׳מי שברך׳

אם הוא רווק : ׳ויזכהו לחופתו בחיי אביו ואמו וקרוביו ומדעיו׳ . אם הוא תלמיד : ׳מי שברך ... הוא יברך את התלמיד הנעים׳ . אם יש לו רק בן אחד : ׳וישמור לו בנו חמודו׳ . אם יש לו בנים : ׳וישמור לו בניו הנעימים ויוסיף לו עוד אחרים׳ . אם אין לו בנים : ׳ויפקדהו האל בבנים זכרים׳ . במועדים : ׳ויזכהו לרגלים ולמועדים הבאים עלינו לטובה ונאמר אמן׳ . בראש השנה : ׳ויכתבהו האל בספר חיים טובים׳ . ביום כיפור : ׳ויכתבהו ויחתמהו האל בספר חיים טובים׳ . 102 כבשאר קהילות מרוקו ( דברי שלום ואמת א , עמ׳ ; 62 נתיבות המערב , עמ׳ מג סעיף קסג ) . 103 בשם ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית מריסאני . 104 כמנהג קהילות מרוקו ( נהגו העם , עמ׳ לה סעיף כא ; נתיבות המערב , עמ׳ פז סעיף קכ ) . 105 הוצאות בית הכנסת ממומנות ממכירת המצוות אחת לשישה חודשים ( מפי אדוני אבי ) . השווה נהגו העם , עמ׳ לה סעיף כב . 106 השווה נתיבות המערב , עמ׳ פג סעיף צה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן