5. נוסח ברכת התורה

העולה לתורה אומר : ׳ה׳ ( = השם ) עמכם׳ בלי אדנות , והקהל עונים : ׳יברכך ה׳׳ ( = השם ) . בנוסח ברכת התורה אומרים : ׳אשר נתן לנו תורתו תורת אמת׳ . בסוף הקריאה נהגו לומר לפני הברכה בתקופה קדומה ׳אמת תורתנו הקדושה תתעלה ותתהדר׳ , ואחר כך 94 על סוגיה זו ראה בפירוט אפרים חזן ( עורך ) , הליכות והלכות , ירושלים תשמ״ט , פרקים ד – ה , עמ׳ . 70 – 42 בשאר קהילות מרוקו נהגו להפסיק בפיוטים ( דברי שלום ואמת ב , עמ׳ ; 7 נתיבות המערב , עמ׳ פב סעיף פח ) . 95 בשם ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית מריסאני . 96 ראה נהגו העם , עמ׳ לד סעיף יז ; נתיבות המערב , עמ׳ פא סעיף פב ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 75 סעיף ב . 97 הטעם קשור כנראה בהתנגדות האריז״ל לאמירתו ( שער הכוונות , דרוש עלינו לשבח ונוסח התפילה , דרוש א ; שו״ת יביע אומר חלק ו , או״ח סימן י ) . 98 אבל ר׳ יחיא דהאן מתאפילאלת היה מוכיחם לא לאמרו ( מפי ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי ) . 99 קטע זה רשום בסידור תפילת החודש באותיות קטנות ובלי ניקוד , ומקורו יחד עם ׳בריך שמיה׳ בזהר ח״ב דף רו ע״א : ׳אר״ש כד מפקין ס״ת בצבורא למקרא ביה מתפתחן תרעי שמייא דרחמין ומעוררין את האהבה לעילא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן