4. הוצאת ספר תורה

לפני הוצאת ספר תורה נוהגים לומר ׳הריני מקבל עלי קבלת התורה׳ ו׳רבש״ע מלא משאלותי לטובה׳ , כרשום בתפילת החודש , אחר כך ׳אתה הראית לדעת׳ , ולפני ׳בריך שמיה דמארי עלמא׳ אומרים את הקטע הקצר הבא : ׳ר׳ שמעון פתח כד מפקין ספר תורה בציבורא למקרי ביה מתפתחין תרעי דרחמי ומעוררין את האהבה לעילא ומבעי ליה לבר נש למימר הכי׳ = ] ר׳ שמעון פתח : כאשר מוציאים ספר תורה בציבור לקרוא בו , נפתחים שערי רחמים , ומעוררים את האהבה למעלה , וחייב אדם לומר כך ] .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן