1. התחלת התפילה

מתחילים בברכות השחר על ידי מסדר תורן ואחריהן המסדר אומר ׳ותתפלל חנה׳ . מדלגים על קטעי עקדה ורחמים ויהי רצון וממשיכים ׳אשרנו מה טוב חלקנו ... אתה הוא אחד ... ׳ . לפני ׳הודו׳ נוהגים לומר במקהלה פסוקים : בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ה׳ ( צפניה ג , כ ) . ברכו יי מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמע בקול דברו ( תהלים קג , כ ) . ברכו יי כל צבאיו משרתיו עושי רצונו ( שם שם , כא ) . ברכו יי כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי את יי ( שם קג , כב – כג ) . ברכי נפשי את יי , ה׳ אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת ( שם קד , א ) . ברוך ה׳ אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה ( שם קו , מח ) .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן