4. ׳המוציא׳

לאחר שנטלו הכול את ידיהם ובירכו ׳על נטילת ידיים׳ אומרים במקהלה ובנועם ׳למבצע 68 טעמים לפתיחה זו ראה נתיבות המערב , שם , ועטרת אבות , שם . השווה ישראל סבא , שם , וכמנהג קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ עו סעיף נז ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 66 סעיף ז ) . 69 כמנהג קהילות מרוקו ( דברי שלום ואמת א , עמ׳ ; 79 נתיבות המערב , עמ׳ עו סעיף נח ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 67 סעיף ח ; עטרת אבות , שם , סעיף סא ) , ומנהג תוניס , איזמיר וחלק מיהודי לוב ( עטרת אבות , שם , מקור אבות ) . 70 מקורות המקלים בהשתתפות אנשי הבית בקריאת מחצית הקידוש ראה בעטרת אבות , שם . 71 השווה ישראל סבא , עמ׳ 246 והע׳ 11 שם , וכמנהג קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ עו סעיף נט ) . 72 השווה ישראל סבא , עמ׳ . 246 73 באירועי שמחות , כשהאורחים מרובים , הישיבה צפופה והגשת המים אינה קלה ונוחה , השמש שלוקח על עצמו לחלק מים לנטילה שופך את המים על הידיים של האורחים לסירוגין , ולא תמיד יש הקפדה על שלוש פעמים , ויש שהשמש שופך מים של חצי נטלה סבירה על שתי הידיים כאחת של אדם אחד , והמחצית השנייה על שתי ידיים של אדם אחר וחוזר חלילה . מן הדין , אם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן