4. רחיצת פנים, ידיים ורגליים

דין מים חמים תדיח / פנים ידים רגלים סוד שלהבת יה תשיח / פסוק הכתוב לחיים אז הקליפות תזניח / מקרב ירושלים מהר תכונן ותבנה את החרוזים הנ״ל נהגו נקיי הדעת שבתאפילאלת לשיר ולקיים : ערב שבת לפני מנחה נוהגים לרחוץ פנים , ידיים ורגליים בחמין , ואף על פי שכבר הלכו לבית המרחץ לכבוד שבת , מקפידים לחזור ולרחוץ פנים , ידיים ורגליים . וזה סדר הרחצה : ממלאים ערבה במים חמים , הרוחץ יושב על שרפרף ולידו הערבה , ועל כתפו מגבת . רוחץ את פניו תחילה ומנגבן , אחר כך רוחץ את ידיו ומנגבן ולבסוף רוחץ את רגליו ומנגבן . לאחר הרחצה לובש את בגדי השבת – הכול כמנהגם של ראשונים , ׳שכך היה מנהגו של רבי 22 ראה החיד״א , שם , סעיף קלז , והשווה נתיבות המערב , עמ׳ סו סעיף ה . 23 בשם ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית מריסאני . 24 שם , סעיף קלז . וכך סדר הטבילה : טובלים טבילה אחת להעברת הטומאה , ואחריה ארבע טבילות לתיקון ארבע אותיות הוי״ה וארבעה עולמות : אצילות , בריאה , יצירה ועשייה , אחריהן טבילה אחת לייחוד הכול , טבילה נוספת לתיקון הכעס , טבילה נוספת להפשיט בגדי חול ואחריהן שתי טבילות לקבל הארת קדושת שבת . 25 ראה ישראל סבא , עמ׳ . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן