3. הטבילה במקווה

טבילת מצוה לרחצה / תטבל במקוה טהרה אז בצדקה תכונני 12 בבלי ברכות ח ע״א . 13 ילקוט שמעוני , חלק א , רמז תשפו . 14 טור ושו״ע או״ח הלכות שבת , סימן רפח , סעיף א . 15 כשאר קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ סו סעיף א ; עטרת אבות , פרק יד , סעיף יב ) . לגבי הזמן של שניים מקרא ואחד תרגום על פי סקירת מקורות בעטרת אבות יש שלוש דעות : א . החל ממנחה של שבת ועד השבת שלאחריה ( תוספות ברכות , שם ד״ה ישלים ; הרא״ש שם פ״א סימן א ; המרדכי סימן יח ; משנה ברורה , סימן רפה , סעיף ג , שער הציון ס״ק יב ) . ב . מיום ראשון ואילך ( כל בו , סימן יז ; טור ושו״ע או״ח , סימן רפה , סעיף ג ) . ג . בוקר יום שישי ( האריז״ל , שער הכוונות , דף סב ע״א ; בן איש חי , שנה שנייה , לך לך , סעיף יא ; כף החיים , ס״ק כד ) . 16 על פי החיד״א , מורה באצבע , סימן ד , סעיף קכט , והשווה נתיבות המערב , עמ׳ סו סעיף א . 17 ראה ישראל סבא , עמ׳ . 240 18 הפיוט ׳מזמור שיר ליום השבת׳ , ראה להלן הפיוט המוהדר , שורות . 15 – 14 19 ראה ישראל סבא , עמ׳ , 241 והשווה שו״ע או״ח , הלכות שבת , סימן רס , סעיף א , והחיד״א , שם , סעיף קלה . 20 בשם ר׳ יצחק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן