1. שניים מקרא ואחד תרגום

׳אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי : לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום׳ , ׳שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור , מאריכין לו ימיו ושנותיו׳ , ו׳מצוה מן המובחר שישלימנה קודם שיאכל בשבת׳ , ודרגות שונות יש בקריאתה . אבל יראים ותמימי דרך נוהגים להדר ולקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת לאחר תפילת שחרית וקריאת חק לישראל , כשהם מעוטפים בטלית ובתפילין , ואחרים משלימים במהלך היום או בשבת . מרא דאתרא , ר׳ ישראל אביחצירא ( להלן : יש״א ברכה ) , נהג ביום שישי בבוקר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בעמידה מתוך ספר תורה כשר ומהודר , ואחד מתלמידיו היה מתרגם בחומש . על מנהג שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת שר המשורר : ולקדש נגה חן תמצא / פרשת שבוע תקרא שנים מקרא בקדשה / ואחד תרגום במורא  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן