ביבליוגרפיה וקיצורים

אבות דרבי נתן , מהדורת שכטר , ש " ז , וינה , . 1887 אבי יונה , גיאוגרפיה היסטורית – אבי יונה , מ ' , תשכ " ג , גיאוגרפיה היסטורית , ירושלים . אביצור , אטלס – Avitsur , A ,. 1976 , Man and his Work , Historical Atlas of Tools and Workshops . in the Holy Land , Jerusalem אבנס , כלכלה – Evans , J . K ,. 1981 , " Wheat Production and its Social Consequences in the . Roman World " , Catholic Quarterly 31 , pp . 428 - 442 אגדת בראשית , מהדורת ווארשה , תרל " ו . אגרת רב שרירא גאון , מהדורת לוין , ב " מ , חיפה , תרפ " א . אדיקט המחירים של דיוקלטינוס – . Lauffer , S ,. 1971 , Diokletians Preisedikt , Berlin אדן , רוכלים – אדן ביוביץ , ד ' , תשמ " ה , " הרוכל בארץ - ישראל : המאה ה - 2 עד המאה ה - 4 לספירה " , בתוך : גרוס , נ ' ( עורך ) , יהודים בכלכלה , ירושלים , עמ ' . 85 - 67 אהבת ציון וירושלים , ראטנער , ד ' , וילנא , תרס " א - תרע " ג . אהל דוד – . Sasson , D . S ,. 1932 , Ohel David I - II , London אולסון , אתינאיוס – Olson , S . D . ( ed . and tr . ) , 2006 , Athenaeus of Naucratis , The L...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ