איור מס’ :35 קולומבריום בבית לויה. צילם מ’ בר דרומא. ראו גם תמונה .14