איור מס’ :32 גדרות צאן ברמת כורזין. צילום אוויר מתוך אריאל 154 (תשס”ב), עמ’ ,35 באדיבות א’ שילר.