איור מס’ :30 מתקני ייבוש פשתן קדומים. ראו גם איור .20 מתוך ספראי ולין, פשתן, עמ’ .202