איור מס’ 27א: תפרוסת בתי הבד בגולן המעידה על עצמת הגידול באזור שנועד לייצוא. מתוך בן דוד, גולן, איור .36