איור מס’ 25ב: מערכת גתות ליד תל אכזיב. לפי המבנה והדמיון למערכת של תל שמרון, גם היא מייצגת כנראה אחוזה המופעלת בשיטת “אריסי בית אבות”. מתוך שיאון, אכזיב.