תמונה מס’ :14 קולומבריום בבית לויה. צילם מ’ בר דרומא.