איור מס’ :14 כלי מידה, כלי שמודדים בו את המודיה (שוות ערך, בערך, לסאה). מתוך: ,White, K.D., 1977 Agricultural Implements and Farm ,Equipment in the Roman World .Oxford, p. 168