איור מס’ :13 תנור ומרדה. ציור קיר מפומפי, מוזאון נפולי.