איור מס’ 2ג: גרגרי כוסמים. מתוך מ’ כסלו, מצבור של שעורה מנחל יתיר, שם, עמ’ ‭.391-390‬