מקראות

במדבר טו יז -כא ( יז ) וידבר ה ' אל משה לאמר : ( יח ) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה : ( יט ) והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה ' : ( כ ) ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה : ( כא ) מראשית ערסתיכם תתנו לה ' תרומה לדרתיכם : יחזקאל כ מ כי בהר קדשי בהר מרום ישראל נאם אדני ה ' שם יעבדני כל בית ישראל כלה בארץ שם ארצם ושם אדרוש את תרומתיכם ואת ראשית משאותיכם בכל קדשיכם : יחזקאל מד ל וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומתיכם לכהנים יהיה וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך : נחמיה י לה -מ ( לה ) והגורלות הפלנו על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על מזבח ה ' אלהינו ככתוב בתורה : ( לו ) ולהביא את בכורי אדמתנו ובכורי כל פרי כל עץ שנה בשנה לבית ה ' : ( לז ) ואת בכרות בנינו ובהמתינו ככתוב בתורה ואת בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו : ( לח ) ואת ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשכות בית אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ