תוכן העניינים

הקדמה ז מקראות 1 מבוא 2 פרק ראשון 9 פרק שני 50 פרק שלישי 82 פרק רביעי 107 נספח - החקלאות ומשק העזר בתקופת המשנה והתלמוד 158 ביבליוגרפיה וקיצורים 199 מפתח מסכתות סדר זרעים 209 עד עתה יצאו לאור בסדרה זו : . 1 זרעים ה מסכת שביעית , תשס "ח . 2 מועד א מסכת שבת , תשס "ט . 3 מועד ב מסכת שבת , תשס "ט . 4 מועד ג מסכת עירובין , תשס "ט . 5 מועד ד מסכת פסחים , תשס "ט . 6 מועד ה מסכת שקלים , תש "ע . 7 מועד ז מסכת סוכה , תש "ע . 8 מועד ח מסכת יומא , תש "ע . 9 מועד ח 1 מסכת ראש השנה , תשע "א . 10 מועד ח 2 מסכת ביצה , תשע "א . 11 מועד ט מסכתות תענית ומגילה , תשע "א . 12 זרעים א מסכת ברכות , תשע "א . 13 זרעים ט מסכתות ערלה וביכורים , תשע "א . 14 מועד י מסכתות מועד קטן וחגיגה , תשע "ב . 15 זרעים ב מסכת פאה , תשע "ב . 16 זרעים ג מסכת כלאים , תשע "ב . 17 זרעים ו מסכת תרומות , תשע "ב . 18 נשים ג מסכת כתובות א , תשע "ג . 19 נשים ד מסכת כתובות ב , תשע "ג . 20 זרעים ז מסכת דמאי , תשע "ג . 21 זרעים ח מסכתות מעשרות ומעשר שני , תשע "ג . 22 נזיקין ז מסכת אבות , תשע "ג . 23 זרעים ה מסכת שביעית , ( הדפסה שנייה ) תש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ