ביבליוגרפיה

אביעד ) וולפסברג ( , ישעיהו , הרהורים בפילוסופיה של ההיסטוריה , ירושלים תשי״ח . אוטו , רודולף , הקדושה , תרגמה מ׳ רון , ירושלים תשנ״ט . אורבך , אפרים אלימלך , מעולמם של חכמים , ירושלים תשמ״ח . אורון , מיכל , ׳נוסחים מקבילים של סיפור עשרת הרוגי המלכות ושל ספר היכלות רבתי׳ , אשל באר שבע ב ) תש״ם ( , עמ׳ . 95 - 81 אידל , משה , ׳ההתבודדות כ״ריכוז״ בפילוסופיה היהודית׳ , בתוך מ׳ אידל , ז׳ הרוי וא׳ שביד ) עורכים ( , ספר היובל לשלמה פינס , ירושלים תשמ״ח , עמ׳ . 60 - 39 — , החסידות בין אקסטזה למאגיה , תרגם עזן ידין , ירושלים ותל אביב תשס״א . אלבוגן , יצחק משה , התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית , תרגם י׳ עמיר , תל אביב תשל״ב . אלבוים , יעקב , תשובת הלב וקבלת יסורים : עיונים בשיטות התשובה של חכמי אשכנז ופולין , 1648 - 1348 ירושלים תשנ״ג . אלעזר , דניאל י׳ ) עורך ( , עם ועדה : המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו , ירושלים , . 1991 אפטוביצר , אביגדור , ׳אהבה רבה ואהבת עולם׳ , הצפה לחכמת ישראל י ) תרפ״ו ( , עמ׳ . 38 - 37 אפרת , ישראל , הפילוסופיה היהודית בימי הבינים : שיטות וסוגיות , תל אביב תש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן