פרק תשיעי תפילה וגאולה

המאמר ׳רעיונות על התפילה׳ מכיל באופן גרעיני מוטיבים רבים המתפרטים בחיבור ׳עבודה שבלב׳ . לאחר הניתוח של החיבור הגדול על התפילה מסוגל הקורא הזהיר לעמוד על הגוונים הדקים שבדברי הרי״ד במאמריו הממוקדים . ׳רעיונות על התפילה׳ נחלק לשלושה נושאים מרכזיים : ) א ( גאולת התפילה מבחינה הלכתית . ) ב ( הלגיטימציה הרעיונית וההלכתית לפנות לאל בתפילה , וסדר התפילה ) העיקרון של הקדמת שבח להודאה ( . ) ג ( פרשנות לברכות הראשונות שבתפילה העמידה . בשלושת הפרקים הבאים נעקוב אחר המוטיבים המרכזיים של המאמר ׳רעיונות על התפילה׳ ואחר גלגוליהם ביצירתו ההלכתית וההגותית של הרי״ד . בפרק זה נעסוק בנושא הראשון של ׳רעיונות על התפילה׳ , המקשר בין התפילה לגאולה . כאמור , נמשיך ונעקוב אחר המפגש שבין התפילה לגאולה בכתבים אחרים של הרי״ד . בפרק העשירי להלן נבחן את הלגיטימציה הרעיונית וההלכתית של התפילה בראי הגותו הלמדנית ההלכתית של הרי״ד . ובפרק האחד עשר נדון בפרשנותו של הרי״ד לתפילה כפי שהיא מתבטאת בסעיפיו החותמים של ׳רעיונות על התפילה׳ . המאמר ׳רעיונות על התפילה׳ התפרסם לראשונה בשנת תשל״ח בכתב העת ׳הדרום׳ . לא ברור האם נכתב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן