פרק שביעי פרשנות לקריאת שמע ולברכותיה: (1) הלכה ואגדה

לאחר שהרי״ד הקדיש דיונים ארוכים וסבוכים למבנה התודעה הדתית בששת הפרקים הראשונים של ׳עבודה שבלב׳ הוא פנה לסוגיה אחרת שהייתה חביבה עליו : פרשנות התפילות . במאמר ׳רעיונות על התפילה׳ פירש הרי״ד באריכות את שלוש הברכות הראשונות של שמונה עשרה , והתעכב גם על המשמעויות שבשלוש הברכות האחרונות של העמידה . בחיבור ׳עבודה שבלב׳ התמקד במיוחד בפרשנות לקריאת שמע ולברכותיה , ופירש בשני פרקיו האחרונים את ברכת יוצר אור ואת הכתוב ׳ואהבת את ה׳ אלוהיך׳ , הפותח את הפרשייה הראשונה של שמע . מבחינתו של הרי״ד פרשנות היא אחד המפתחות המרכזיים לחשיפת המבנה של התודעה הדתית . החוויה , תכניה וגבולותיה מוגדרים מתוך טקסטים מכוננים . האקטים התודעתיים מתבחנים ומתבהרים מתוך המקורות ) סדר התפילות ( . בפרק זה נבחן את עקרונות הפרשנות הפנומנולוגית של הרי״ד לתפילות בחיבור ׳עבודה שבלב׳ , ובפרק העוקב נעסוק בפירושים עצמם . ( א ) על השיטה הפרשנות הטקסטואלית של הרי״ד לקריאת שמע נשענת על העקרונות הפנומנולוגיים שהנחו אותו בשרטוט קווי המתאר של התודעה הדתית . הרי״ד טרח להקדים לפרשנותו דיון בשאלת המתודה . בדיון זה בירר את סוג המקורות העשו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן