תוכן העניינים

הקדמה 7 חלק ראשון ׳עבודה שבלב׳ : תודעת התפילה פרק ראשון אופי וייעוד 31 פרק שני תודעת התפילה : קווי מתאר 57 פרק שלישי תודעת התפילה : הסובייקטיבי והאובייקטיבי 88 פרק רביעי תודעת התפילה : תהליך ההתגבשות 116 פרק חמישי דרכה של תודעת התפילה לשלמות 168 פרק שישי דיאלקטיקה תודעתית : בין קריאת שמע לתפילה 193 פרק שביעי פרשנות לקריאת שמע ולברכותיה : ) 1 ( הלכה ואגדה 221 פרק שמיני פרשנות לקריאת שמע ולברכותיה : ) 2 ( היישום 250 סיכום ביניים ׳עבודה שבלב׳ כהתמודדות תודעתית 290 חלק שני סביב ׳רעיונות על התפילה׳ פרק תשיעי תפילה וגאולה 297 פרק עשירי הממד המשפטי ההלכתי שבתפילה : כיסוי על מעמקים 337 פרק אחד עשר פרשנות לתפילת העמידה 378 חלק שלישי היבטים משלימים פרק שנים עשר בית הכנסת והקהילה 425 סיכום תודעת התפילה 467 ביבליוגרפיה 479 מפתחות 493  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן