90 שנה למלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל

90 שןה למלחמת nj 1 um m Ertiyn מיורץ ישראול שחזור " הץויהוף הגדול " והקרב טל vau / 7 AJ 31 - 27 באוקטובר 2007 והכנס ^ ל מלחמת ה ^ ולם הראושתה בץ ! רץ ישר ^ ל מב » ר ynw לשפלת פלשת  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל