א. ספרים ומאמרים בעברית

1 א - ד . גיטאמה , הפועל הצעיר , תרע " ג ( , ( 1913 גליון , 19 עמי . 13 . 2 אבן טלב , א . על הנגב וראשית ההתישבות בו , תלמים , תש " ג , עמ' —35 31 . 3 אבנימלד , מ . תזכיר על הסיכויים הכלכליים של הנגב כקשר לאפשרות דיונים בענק גבולות מדינת ישראל , 20 ליוני , 1948 המחלקה לגיאולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים , 1948 ( בארכיון הציוני ) , . 4 אוסישקין , מ , אין הונאה בקרקעית , מתור ספר אוסישקין , ירושלים , תרצ " ד ( . ( 1934 . 5 אטיננר , י - על בעיות הללתישבות בנגב , השדה , כ " ז , די , , 1946 עמי . 176 — 178 . 6 אטינגר , י , גידול הירקות במשקי הדרום , השדה , כ " ז , וי , , 1947 עמי . 25 £ — 257 , 7 אפשטיין , א . הנגב ושבמי הבדוים , בצרון , 15 אוק . , 1946 עמ ' , 7 — 1 ברב . , 1946 עמי . 120 — 110 . 8 ארני , א . ואפרת , א . הגיאוגרפיה של ארצנו , תל אביב , . 1967 - 9 אשבל , ד . אקלים הנגב , ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , ת / בי , תש " א , עמי , 16 — 1 . 10 אשבל , ד . אקלים הנגב , ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , י " א , א — ב , תש " ד , עטי * 51 — 35 . 11 אשבל , ה אטלס...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל