מקורות

. 19 ברסלבסקי , י . הידעת את הארץ , ב / ארץ הגנב , תל אביב , , 1956 . 20 גרר , א . , JJM vm הבעל באזורים שחונים , השדה , כ " ה , , 1944 r עמ ' . 315 — 310 . 21 גורביץ , ד . וגרץ , א . חקלאות והתישכות חקלאית עברית בארץ ישראל , המחלקה לסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל , ירושלים , , 1947 . 22 גניה **? תגודות נבול חארידיזת בדרום ארץ ישראל , דו " ת & גרומס ~ אורולוגי , , 4 מסי , 4 ינו . , 1963 עמי . 4 — 1 . 23 גרנות . אי תמירות אגרארית בישראל וכעולם , ירושלים , , 1949 , 24 גרץ , י . הר - ישבית חקלאית במספרים , ירושלים , , 5194 . 25 ההסתדרות החקלאית , ולהסתדרות החקלאית ופעולותיה , תש " החש " ט , תל *» ביב , חש " ם . . 26 המחלקה לסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית לא " י , הישובים העבריים בארץ ישראל , רשימה סטטיסטית . הלשכה הראשית של קרן קיימת לישראל , ירושלים . . 1947 . 27 הנהלת ההסתדרות הציונית והנהלת הסוכנות היהודית לא " י , דין וחשבון על הבעולות בשנים , , 1 " ffrv ^ tp " r מובש אל הקונגרס הגיוני הכ " ב , באזל , תש '' ז . . 28 ישיכ יהודי חרש באל עריש , " הצפירה " , מם ' , 75 ניסן , תרע " ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל