ב. ההתישבות בנגב על רקע התנאים הטבעיים

השפעת התנאים הטבעיים על ההתישבות בגגב בולטת במיוחר לאור העובדה שהתישבות זר עד לשנת 1948 היתה חקלאית . כלבד . בתקופה הנבטיה ררמית ביזנטית וגם בתקופה שלאחר מלחמת השחררר אבר מוצאים בבגב ישובים עירוביים והדבר בראה לבר באזרר סמי ארידי זה כהגיוני וסביר יותר , אולם נראה שהמוסדות והמישבים היהודיים שהלכו לנגב בעשור של & בי קום המדיבה היו מושפעים מאד מן האידיאולוגיה שהיתה קיימת בארץ רשפעלה בכירון של התישברת חקלאית דוקא . בבגב הצפוני מצויים תנאים טבעיים חיוביים להקמת ישובים חקלאים כגין : מציאות שטחים מישוריים בתלים המאפשרים תחבורה קלה לפחזת בקיץ , אפשרות לאיתור נרה של הישובים ויכולת שימוש במיכון , טמפרטורות נוחות יחסית בחלק הצפתי של הנגב , טללים וביחוד מציאות קרקעות פוריות ומתאימות לחקלאות כמי הלס . גורם הקרקעות השפיע כבר על החקלאות הפרימיטיבית שהיתה מוגבלת בעיקר לקרקעות הלס שהרכבן הכימי רהפיסיקלי היווה גורם חיובי שאיפשר בתבאי האקלים הערבתיים את קיומה של החקלאות . עד לשנת 1948 ואפילו עד היום הרקמר ררב הישובים החקלאיים בנגב הצפוני באזורים בהם הייה סוג הקרקע לס , לסיחרל רקרקערת אלרביאלירת . מסתבר מ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל