טבלה 11 ההתפתחות החקלאית וגידול המשק כישובי הדרום*