טבלה 10 השימוש בשטח וחלוקתו בדונמים (ב-30 בספטמבר כל שכה]*