טבלה 6 צורת הישובים, שמותיהם, שכת ייסודם להשתייכותם האירגונית