פרק 7: הישובים היהודיים, מערכם הפיסי וקיומם הכלכלי