.13 יז"מרדכי, מראה כללי של הישוב ישטחי החקלאות ב־1947