*# גבולות, מראה המצפה ב־.1944 יוביי המצפה עוסקים בב"3ת בור יאגירת מי גשם