תוכן הענינים

בפתח הססר ד הקדמה 13 רקע פיסי 18 הטופוגרפית והקרקעות , - 18 אקלים , \ . 1 מקורות המים עד לתקופת המנדס הבריטי . , 26 חלק א ; הנגב ודרום ארץ י שראל בתקופה העותימאבית —1917 1880 פרק : 1 התפתחויות כלליות 33 השלטון התורכי בנגב , . 33 הקמת באר שבע , . 33 עזה וסביבותיה , . 34 הבדוים באוור , . 35 יחס השלטונית העותימאבים להתישברת יהודית בנגב , , 36 פרק : 2 תכניות ההתיישבות היהודיות הראשונות בנגב 38 תכניתו של לבונטי ? . 38 , 1882 פרשת אליעריש וחצי האי סיני של הרצל . 39 , 1903 תכנית לברית בדויוז יהודית בנגב ובעברר הירח . 41 , 1503 הצעת אדמות הנגב ליהודיים עי ' י השלטון התורכי , . 42 גישושי התישבות באל עריש ורפיח . 43 , 1906 — 1906 חברת " אגודת ישראל " , 1913 — 1910 . 43 גסיונות חברת " הכשרת הישוב " . 44 , 1936 — 1908 רוחמה 1911— . 44 , 1917 אופי רכישת הקרקעות ע " י יהודים . 47 , 1917 — 1880 חלק ב : מראשית המנדט הבריטי עד סוף תקופת המאורעות —1939 1917 פרק : 3 התפתחויות כלליות 5 . 3 המצב בארץ ובנגב עד פרוץ מלחמת העולם השניה , . 53 באר שבע ב . 55 , 1939 — 1917 עזה וסביבותיה ב . 55 , 1939 — 1917 הב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל