ביבליוגרפיה

ארכיונים אמ " י – ארכיון מדינת ישראל אע " י – ארכיון עיריית ירושלים אועס " י – ארכיון ועד העדה הספרדית בירושלים א " ה – ארכיון ה " הגנה " , תל –אביב עיתונים אמר , הארץ , ה בּ קר , הצופה , דבר , חרות The Palestine Post קיצורים לספרים ולמאמרים אביזוהר , מוריה = מ ' אביזוהר , מוריה בירושלים בתש " ח : גדוד החי " ש הראשון בקרבות ירושלים , ישראל תשס " ב . אביצור , משאביה האנרגטיים של ירושלים = ש ' אביצור , " משאביה האנרגטיים של ירושלים לפני קום המדינה " , קתדרה , 21 ( תשרי תשמ " ב ) , עמ ' . 206 - 187 אבן – אור , מלון קמיניץ = ש ' אבן – אור , " מלון קמיניץ " , קרדום , 33 ( מאי , ( 1984 עמ ' . 42 - 39 אבני , איליה קפיטולינה = ג ' , אבני , " גבולותיה של איליה קפיטולינה – מבט מבתי הקברות " , קתדרה , 111 ( ניסן תשס " ד ) , עמ ' . 40 - 15 אברמסקי – בליי , וישי = ע ' אברמסקי – בליי , " יהודי סוריה ולבנון תחת שלטון וישי " , פעמים , 28 ( תשמ " ו ) , עמ ' . 157 - 131 אורן , מקומה של ירושלים = א ' אורן , " מקומה של ירושלים במדיניות הבטחון בתש " ח , עד הכרזת העצמאות " , קתדרה , 54 ( טבת תש " ן ) , עמ ' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן