נספח 7 הכיתוב בלוח הזיכרון בבית המדרש "ירושלים" ע"ש אליקום געציל

לזכרון נצח בהיכל ה' הר " ה יצחק דוב ב " ר שמואל אלפרט זצ "ל שכיהן בגבאות בביהמד " ר הזה כ " ה שנה נלב " ע ביום כ " ב בסיוון תרפ " ז בירושלים ת "ו ובנו הגבאי המנוח איש – חמודות ורב –פעלים מבני ציון היקרים הר " ר משה יקותיאל זצ "ל שעמד על משמרתו משמרת הקודש לנהל מקדש מעט זה כ " ח שנה נלב " ע ביום ל ' כסלו תשט " ז בירושלים ת "ו וזכורים הם לטובה בפעולותיהם ומעשיהם הרבים לכלל ולפרט ת . נ . צ . ב . ה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן