נספח 6 הכיתוב על מצבת ר' משה יקותיאל אלפרט

פ "נ הא גברא רבא ויקירא איש חמודות ורב פעלים צדיק ועניו אהוב על הבריות מבני ציון היקרים אשר הרביץ תורה בת " ת " עץ חיים" במשך לג שנה הרה " ג ר' משה יקותיאל בה " ר יצחק דוב זצ "ל אלפרט נלב " ע ל ' בכסלו תשט "ז ת . נ . צ . ב . ה . 75 ראו תמונה 20 בנספח . 8  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן