ביבליוגרפיה וקיצורים מסכתות מועד קטן וחגיגה

אבוזיד , יחודיאתה – . Abou Zayd , S ,. 1993 , Ihidayutha , Oxford אבות דרבי נתן , מהדורת שכטר , ש " ז , וינה , . 1887 אבי יונה , גיאוגרפיה היסטורית – אבי יונה , מ ' , תשכ " ג , גיאוגרפיה היסטורית , ירושלים . אביגד , בית שערים – אביגד , נ ' , תשל " ב , בית שערים – החפירות הארכיאולוגיות בשנים תשי " ג - תשי " ח , ירושלים . אביעם , מבצרים – אביעם , מ ' , תשמ " ג , " על תפקידם וזיהוים של ביצורי יוסף בן מתתיהו בגליל " , קתדרה , 28 עמ ' . 46 - 33 אבן שמואל , מדרשי גאולה – אבן שמואל , י ' , תשי " ד , מדרשי גאולה , תל אביב . אבני , בתי הקברות – אבני , ג ' , תשנ " ז , בתי הקברות של ירושלים ובית גוברין במאות הד - ז לסה " נ , עבודת דוקטור בשכפול , האוניברסיטה העברית , ירושלים . אברמסון , חמשה ספרים – אברמסון , ש ' , תשכ " ה , חמשה ספרים נפתחים , ירושלים . אברמסון , עניינות – אברמסון , ש ' , תשל " ד , " ארבעה עניינות במדרשי הלכה " , סיני לח , עמ ' יא - יג . אברמסון , רב ניסים גאון – אברמסון , ש ' , תשי " ז , " מספרי רב נסים גאון , א , ספר המפתח " , תרביץ כו , עמ' . 70 - 49 אגדת בראשית , מהדורת וואר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ