נספח ג נשים בסדר מועד

אין בכוונת הדברים להעלות את מעמד האישה בהלכה ובחברה לפי סדר מועד , שהרי אין להפריד את הבעיה מן העולה מן הסדרים האחרים במשנה , מן החלקים האחרים בספרות של אותם הדורות ומן הידיעות האחרות – ממקורות ספרותיים במסורת הפנימית או ממקורות ספרותיים חיצוניים וארכאולוגיים שונים . כוונת הדברים בנספח זה היא לסכם את הידיעות העולות מן המסכתות שנכללו בסדר מועד כפי שנתבארו בפירושנו ובדיונינו , תוך הארת הדברים מן המקורות האחרים . המסכתות בסדר מועד כוללות את הלכות שבת ( מסכת שבת ועירובין ) ומועדים ( פסחים , יומא , ביצה , סוכה , ראש השנה , מגילה ומועד קטן ) , סדרי תעניות ( תענית ) , מקדש ועלייה לרגל ( שקלים , סוכה וחגיגה ) , בית הכנסת וסדרי קריאת התורה ( מגילה ) וסדרי אבלות ( מועד קטן ) . פרטי הדיונים ומשמעותם החברתית נדונו בפירושנו , ולא באנו אלא לרכז את ההלכות . בכל תחומי ההלכות שמנינו יש התייחסויות למקומן של הנשים בהם , אם ברב ואם במועט . יש שמעמדן ומקומן של הנשים נזכרים במשנה גופה ויש שאין הדברים נזכרים אלא בברייתות המתייחסות להלכה שבמשנה . ודאי שבסדר נשים עניינן של נשים נזכר במידה רבה יותר מכפי שהוא נז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ