איור מס’ :57 הקמע ממרות. מתוך אילן, צ’ ודמתי, ע’, תשמ”ח, מרות: הכפר היהודי הקדום, חפירות בית-הכנסת ובית-המדרש, תל אביב, איור .79