איור מס’ :55 מפת התפוצה של כלי כפר חנניה, כלי החרס ששימשו במרחב היהודי בגליל. מתוך אדן, ד’, ,2009 “כלי החרס של הגליל בתקופה הרומית: מקומות ייצור התמחות ואקולוגיה קרמית”, בתוך ספראי, ז’ (עורך), מחקרי גליל, רמת גן, עמ’ .134-101