איור מס' :49 צלחת חרס מבית שערים ועליה כלי המקדש. מתוך אביגד, נ', ,1971 בית שערים ג, ירושלים, איור .100