איור מס' :48 מנורה על מטבע של מתתיהו אנטיגונוס. מתוך חכלילי, ר', תשמ"ה, "מנורת הפולחן מימי בית ראשון ובית שני על-פי המקורות והממצא הארכיאולוגי", ארץ ישראל יח, עמ' .267-257