איור מס' :41 משקולת ועליה מסומן גודלה "ליטרא איטלקית". ראו פסחים איור .43