איור מס' :39 הבאת בהמה לקרבן. תחריט על עמוד שיש, מוזאון האי קוס.